Skip to Content

Különös közzétételi lista

A nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista tartalma:

      a felvételi lehetőségről szóló tájékoztató és a beiratkozásra meghatározott idő

      a fenntartó által engedélyezett osztályok száma: évfolyamonként 3 osztály

     a térítési díj, a tandíj, egyéb díjfizetési kötelezettség (a továbbiakban együtt: díj) jogcíme és mértéke, továbbá tanévenként, az egy főre megállapított díjak mértéke, a fenntartó által adható kedvezmények, beleértve a jogosultsági és igénylési feltételeket is

       Gyermek étkezési díj: teljes árú: 340 Ft/adag   50%-os kedvezményű: 170 Ft/adag, jogosultsági feltételek

        Tankönyvek térítési díja,     jogosultsági feltételek

         a fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének nyilvános megállapításai és ideje, a köznevelési alapfeladattal kapcsolatos - nyilvános megállapításokat tartalmazó - vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása, ideje, az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításai, egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításai,

     a nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendje,

     az éves munkaterve alapján a tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai

     a pedagógiai-szakmai ellenőrzés megállapításai a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályok megtartásával,

      a szervezeti és működési szabályzat, a házirend és a pedagógiai program: az OLDALSÓ MENÜBEN található

      a betöltött munkakörök alapján a pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége,

      a betöltött munkakörök alapján a nevelő és oktató munkát segítők száma, iskolai végzettsége és szakképzettsége,

      az országos mérés-értékelés évenkénti eredményei,

             Kompetenciamérések

             Angol célnyelvi mérés kéttannyelvű tagozat 6. 8. évfolyamán 2014/2015. tanév

      a tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatok,

      a tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetősége,

      a hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai,

      az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje,

      az iskolai osztályok száma és az egyes osztályokban a tanulók létszáma.

A középiskolákba felvett diákjaink tanulmányi eredményei:

  1. Bizonyítvány
  2. Bizonyítvány