Skip to Content

Pedagógiai Program a 2013./14. - tanévtől 2., 3., 4., 6., 7., 8., évfolyamokon kimenő rendszerben

A teljes program letöltése (PDF)

 


Tartalomjegyzék

1. Jogi státusz

2. Helyzetelemzés

2.1. Iskolánkról
2.2 Az iskolahasználók
2.3 Igények

2.4 Személyi feltételek
2.5 Tárgyi feltételek

3. Programbővítés: Két tanítási nyelvű program

4. Nevelési program

4.1 Pedagógiai alapelveink

4.1.1 Morális alapelvek4.1.2 Funkcionális alapelvek
4.1.3 Az iskola tevékenységének alapelvei

5. Nevelő-oktató munkánk céljai, feladatai, eszközei, eljárásai

5.1 Általános és átfogó célok
5.2 A tanulásszervezésben alkalmazott módszerek, stratégiák
5.3 Személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok

5.3.1 A tanulók erkölcsi nevelése
5.3.2 A tanulók értelmi nevelése
5.3.3 A tanulók közösségi (társas kapcsolatokra felkészítő) nevelése
5.3.4 A tanulók érzelmi (emocionális) nevelése
5.3.5 A tanulók akarati nevelése

5.3.6 A tanulók nemzeti nevelése

5.3.8 A tanulók munkára nevelése
5.3.9 A tanulók testi nevelése
5.3.10 A tanulók egészséges életmódra nevelése
5.3.11 A tanulók esztétikai nevelése

6. Közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok

7. Személyiség és közösségfejlesztés tevékenységi rendszere, szervezeti formái

7.1 Tanítási óra
7.2 Tanórán kívüli tevékenységek

7.2.1 Hagyományőrzés
7.2.2 Iskolánk által szervezett helyi, városi, városkörnyéki versenyek
7.2.3 Diákönkormányzat
7.2.4 Napközi otthon, tanulószoba
7.2.5 Iskolai sportkör
7.2.6 Szakkörök, énekkar
7.2.7 Iskolai könyvtár
7.2.8 Tanulmányi kirándulások, erdei iskola
7.2.9 Szabadidős foglalkozások

8. Beilleszkedési, magatartási nehézségekkel összefüggő pedagógiai tevékenységek

9. Sajátos nevelési igényű - érzékszervi fogyatékos, nagyothalló - tanulók integrált nevelése

9.1. Általános elvek

9.1.1. Nemzeti alaptanterv alkalmazása a sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásában
9.1.2. Az Irányelv célja
9.1.3. A sajátos nevelési igényű tanulók habilitációs, rehabilitációs célú ellátása

9.2 Az iskola feladatai az integrált nevelés sikeressége érdekében
9.3 Pedagógiai feltételek biztosítása
9.4 A többségi intézményekben megvalósuló (integrált) nevelés, oktatás
9.5 Hallássérült (siket, nagyothalló) tanulók iskolai fejlesztésének elvei
9.6 Érzékszervi fogyatékos - nagyothalló - gyermekek felvétele intézményünkbe
9.7 Szurdopedagógus, gyógypedagógus terapeuta feladatai

10. Tehetségek kibontakoztatását segítő tevékenységek

11. Gyermek és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok

11.1 Gyermekvédelmi felelős feladatai
11.2 Gyermekvédelmi felelős tevékenységei
11.3 Kapcsolatok
11.4 Tanári feladatok

12. Tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatását segítő program

13. A szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenységek

14. A szülők, tanulók és pedagógusok együttműködésének formái

15. Iskolahasználók az iskolai közéletben

15.1 Tanulói részvétel
15.2 Szülői részvétel
15.3 Az iskola

16. Egészség- és környezetnevelési program

16.1. A program jogszabályi alapja
16.2. Helyzetkép
16.3. Általános célmeghatározás
16.4 Alapelvek
16.5 Humán erőforrás
16.6. Feladatok meghatározása
16.7. A megvalósítást segítő tevékenységek
16.8 Mindennapos testnevelés
16.9 A környezeti nevelés színterei
16.10 Veszélyhelyzeti nevelő-oktató program
16.11 Együttműködési lehetőségek
16.12. Dokumentáció

17. A fogyasztóvédelmi oktatás terve

17.1. A fogyasztóvédelmi oktatás célja
17.2 A fogyasztóvédelmi oktatás tartalmi elemei
17.3 A fogyasztóvédelmi oktatás színterei az oktatásban
17.4 Módszertani elemek

18. Helyi tanterv

18.1 Tantárgyi rendszerek óraszámok

18.1.1 Tanterv típusok
18.1.2 Tantárgyi struktúra

18.2 Angol-magyar két tanítási nyelvű képzés

18.2.1 A program jellemzői

18.3 Interkulturális program

18.3.1 Külföldi tanulók iskolai nevelési-oktatási stratégiája
18.3.2 A program helyi tartalma, feladataink
18.3.3. Eszközrendszer

18.4 Az iskolai sajátos nevelési igényű tanulók fejlesztése

18.4.1 A NAT alkalmazása a nagyothalló gyermekek nevelése-oktatásában
18.4.2 Iskolai fejlesztésük
18.4.3 Pedagógiai és egészségügyi célú rehabilitáció
18.4.4 Óraszámok

19 Nem szakrendszerű oktatás és a kulcskompetenciák fejlesztése iskolánkban

20. Tankönyvek és más taneszközök kiválasztásának elvei

21. A magasabb évfolyamra lépés feltételei

22. Tanulók felvételének és átvételének elvei

23. A tanulók magatartásának, szorgalmának, tanulmányi munkájának ellenőrzése, értékelése

23.1 Szöveges értékelés tartalma
23.2 A tanulók eredményességének mérése a két tanítási nyelvű oktatásban
23.3 Magatartás és szorgalom helyi minősítési rendszere
23.4 Írásbeli beszámoltatás rendje, formája, korlátai, a tanulók tudásának értékelésében betöltött szerepe
23.5 Házi feladat meghatározásának elvei

24. A tanulók fizikai állapotának mérése

25. A gyógy- és könnyített testnevelési foglalkozások megszervezése

26. A pedagógiai program végrehajtásához szükséges eszközök és felszerelések

27. A pedagógiai program érvényességével, módosításával, nyilvánosságával kapcsolatos egyéb intézkedések

27.1 Nyilvánosságra hozatal
27.2 A módosított pedagógiai program elfogadása, jóváhagyása

Nevelőmunkát segítő eszközök jegyzéke (1. sz. melléklet)