Skip to Content

Bécsi tanulmány út 2009.03.17. - 18.

A külföldi állampolgár gyermekek, tanulók iskolai nevelési-oktatása, megszervezésére interkulturális pilot-program Tarczy Lajos Általános Iskola (Pápa), mint megvalósító (26873-1/2008 Támogatási szerződés)

Időpont: 2009 március 17 – 18.

Helyszínek:

2009. március hó 17. nap 1. munkanap 10 – 17 óra : , Wien VBS Herbststraße 86 igazgató: Gabriele Prokop Stadtschulrat, Europa Büro, Wien, Auerspergsrtraße 15/42 2009.  Maria Jahoda Schule

március hó 18 .nap 2. munkanap 10 – 17 óra: Dr. Leopold Zechner Europäische Volksschule, Goldschlagstraße 14-16, 1150 Wien igazgató: Susannah Bständig Stadtschulrat, Europa Büro, Wien, Auerspergsrtraße 15/42 konzulens: Dr. Franz Schimek

Résztvevők: Görcsné Dr. Muzsai Viktória (NYME – Apáczai Cs. J. Kar, Győr) , Venczel Csaba igazgató, Hardi Tünde tagozatvezető, Szalay Zsuzsanna, Kiss Zsanett, Horváth Dóra, Pongrácz Beáta, Lind Bernadett angol – magyar két tannyelvi tagozaton célnyelvet tanító pedagógusok (Tarczy Lajos Általános Iskola, Pápa)

A kétnapos tanulmányút során két Volkschulét, azaz a 6 – 10 éves korosztályt oktató iskolát látogattunk meg. A Maria Jahoda Volkschule a Vienna Bilingual Schooling tagja, a Bécsben 1992-től jelen lévő két tanítási nyelvű általános iskolák egyike. A 24 fős osztályok kb. fele német, a másik fele angol anyanyelvű. A gyermekeket angol és német nyelvű tanárok tanítják az osztrák tanterv alapján, de bizonyos esetekben figyelembe véve az angol nyelvű országok tantervét is. A tanulók írni, olvasni, valamint a számtani alapműveleteket saját anyanyelvükön, csoportbontásban tanulják, a többi óra team-teaching keretében két nyelven folyik. Két órát látogattunk meg több lehetőség közül választva. Az első egy kis csoportos angolóra volt, anyanyelvi tanár vezetésével. A mesefeldolgozás módja: összefoglaló a meséről, kis könyvecske készítése, a szöveget előzőleg a tanítóval egyénenként javították. Matematika órán a 10-es számkörből kivezető összeadásokat gyakoroltak. A második tanítási óra alatt: Matematika órán egy angol és egy német anyanyelvi tanár vezette az órát, óra közben váltották egymást, a gyerekek mindkét nyelven kérdezhettek.

• Az órák hosszabbak (50 perc), mint nálunk, így lehetőség nyílik a változatos tevékenységeket, játékot, mozgást magába foglaló óra tervezésére. Az óra menete lassabb, nyugodtabb.

• A tantárgyak nem válnak élesen külön egymástól, egy-egy témakört több oldalról közelítenek meg.

• Alapvető a projektmódszer, a tanárok egy- egy hétre terveznek.

• Jellemző a team teaching, egy órán több tanár is tartózkodik a teremben, így teremtve meg a kétnyelvűséget, egymást segítve, kiegészítve.

• Az óra folyamán, az egyik tanár külön is foglalkozik azzal a tanulóval, aki felzárkóztatásra szorul. Így délelőtti óratervében megvalósul ez, nem délután, plusz időben, amikor már fáradt, dekoncentrált a tanuló.

• A szülőket bevonják a tanulási folyamatba, olyan házi feladatot is kap a tanuló, amelyet a szülőnek kell leellenőriznie.

• Az iskolába jelentkező tanuló és a szülők egy ún. orientációs beszélgetésen vesznek részt, melynek során egy rövid időre külön választják a gyermeket a szülőtől,így képet kapnak róla, hogyan reagál a gyermek egy kétnyelvű szituációban.

• Az év közben érkező tanuló esetében a születési idő mellett, a képességeit és tudását is figyelembe veszik. Ha nem beszél németül, inkább az egyel alacsonyabb évfolyamot javasolják.

• Először harmadik év második félév végén kapnak jegyet, előtte szöveges értékelés. Tantermek – környezet:

• A gyermekek tágas, inger-gazdag, barátságos, jól felszerelt tantermekben tanulnak. A falakat beborítják a gyermekek munkái.

• A tanterem néhány tárgya két nyelven, angolul és németül van feliratozva, pl. fal, tábla, ablak, ajtó, mosdó, polc, stb.

• A tanári asztal általában nem elöl, az osztály közepén található, hanem oldalt vagy hátul. Minden teremben van elegendő hely a csoportmunkára, differenciálásra. A pihenősarkot kényelmes párnák, vagy filcszőnyeg teszik barátságossá.

• A falon megtalálható a tanulók által felállított szabályrendszer, mit szabad és mit nem szabad a teremben. Ezt mindenki elfogadja aláírásával, rajzokkal megerősítik.

• A tantermek számítógépekkel, nyomtatóval vannak felszerelve.

Délután megbeszéltük Görcsné dr. Muzsai Viktóriával a tapasztalatainkat, valamint az osztrák iskolarendszerről, annak felépítéséről, működéséről hallottunk előadást Romy Höltzer asszony bemutatásával.

Adaptálható módszerek: A team – teaching, minden tantárgy két nyelven történő oktatása, a tantárgyak közötti ilyen jellegű átmenet jelenleg a mi oktatási rendszerünkben nem megvalósítható. Átvehetőnek és hasznosnak tartjuk az orientációs beszélgetést, a rugalmasabb óratervezést, a projektmunkát minél több tantárgy esetében. A tanító párok szoros együttműködésével tantárgyakon átívelő projektmunkára, témakör köré épített tanításra is lehetőség nyílik. Jó ötlet a tárgyak többnyelvű megnevezése, a gyerekek által megfogalmazott szabályrendszer, a tanulók munkáinak kiállítása. Második nap – Dr. Leopold Zechner Europaische Volkschule A második nap abból a szempontból volt nagyon érdekes, hogy egy olyan iskolában jártunk, ahol 22 különböző nemzet gyermeke tanul. Az iskolában nagyon-nagyon kedvesen fogadtak bennünket, körbevezettek a termeken, bőséges és részletes bemutatást, válaszokat kaptunk a gyarapodó kérdéseinkre. A tanítók a kisdiákokkal együtt megható dalos előadással készültek köszöntésünkre. Az osztályok nemzetiségi, anyanyelvi összetétele változó, jártunk olyan osztályban, ahol mindössze két német anyanyelvű gyermek tanult, a többiek bosnyákok, törökök, horvátok, fülöp-szigeteki, stb. volt. Az órák atmoszférájára áthatotta a soknyelvűség, hetente 1-2 alkalommal anyanyelvi tanár is foglalkozik a gyerekekkel, pl horvát, magyar, török, stb, ők több iskolában is dolgoznak. A látogatott órák többségében nem tudtuk eldönteni, milyen óra is van, hiszen nem léteznek náluk szorosan vett tantárgyak, hanem az ismeretek integrálásának, átadásának, elsajátításának minél érdekesebb, hatékonyabb, tevékenység-központú módját keresik. Az órák 50 percesek és nyugodt tempóban,A pihenősarokban derűs hangulatban, a gyerekeket nem siettetve teltek. A team-teaching során a tanítók nem elhatárolt részekre bontották az órát, hanem folyamatosan mindegyik tanító jelen volt, az óravezetés nem merev, szinte beszélgetésszerű jellegű, ami a kisgyerekek számára sokkal inkább biztosítja az ismeretek elmélyülését, mint a direkt, kötött oktatás. Egy elsős órán vettünk részt, ahol a tavasz volt a téma. Az óra németül kezdődött, a német nyelvű tanárnő egy mesét olvasott németül, közben halk zene szólt. Ezután egy szőnyegre ültek a gyerekek, ahol egy horvát, egy német és egy angol anyanyelvi tanár segítségével tavaszi virágok neveit tanulták képek és szókártyák segítségével. Az angol és a német mellett, gyakran kérdezték a különböző anyanyelvű gyerekeket, hogy hogyan hívják az adott virágot az anyanyelvükön. Így valamennyi nyelv fontossá vált, a gyerekek büszkén használták saját anyanyelvüket. Az iskolában team-teaching zajlik, ez teszi lehetővé a soknyelvűség, az intekulturalitás megjelenését az órákon. A jelenlegi teamek némelyike már évek óta harmonikusan működik, míg mások néhány hónap vagy egy év után felbomlottak. Időbe tellett, míg kiderült, mely teamek sikeresek együtt, kik tudnak együtt dolgozni. A teamek rendszeresen találkoznak, együtt tervezik az órákat.

Itt is a heti tervezés a jellemző, a tantárgyak nem válnak külön, témakör köré építik fel az órákat. Mivel európai iskoláról van szó, nagy hangsúlyt kap az európaiság, Európa népeinek, kultúrájának megismerése. Ennek egyik jó példája az ún. Ateliertag, amikor 6 hétig egy-egy különleges nyelvet választanak a tanulók és részt vesznek ezeken az órákon az anyanyelvi tanár vezetésével. Ez az idő nem az adott nyelv elsajátítását célozza, sokkal inkább bepillantást enged az adott nyelv, az adott nemzet kultúrájának megismerésére. Az adott nyelv és kultúra ismerőssé válik, személyhez, élményhez kötődik. Az általános iskolának van felső tagozatos és középiskolai folytatása is , így a gyermekek egészen az érettségiig benne maradhatnak ebben a rendszerben. A szabadidős tevékenységek is az interkulturalitás köré szerveződnek. Évek óta szerveznek egy nemzetközi futball bajnokságot a környező országok csapatainak részvételével. A sport a közös nyelv, a közös játék, szurkolás hidakat épít a különböző nemzetek között, egy-egy népnek, kultúrának „arca” lesz, személyhez kötődik. Az iskola rendszeresen részt vesz nemzetközi projektekben, ezzel is hangsúlyozva európaiságát, nemzetköziségét.

Délután az iskola két nagyszerű tanítója tartott power pointos bemutatót, amiben elmondták, hogy a ma nagyon jól működő oktatás nem mindig volt ilyen zökkenőmentes, tulajdonképpen kötetlen beszélgetéssé alakult az előadás.

Adaptálható módszerek: Nagyon jó ötletnek tartom a különböző nyelveket, kultúrákat megismertető óralátogatásokat. Szintén fontosnak tartom a többnyelvűség elfogadását, erősítését az órákon, miért ne szólalhatna meg a gyermek a saját anyanyelvén is? A nemzetek által iskolánkba delegált tanárok, illetve a szülők segítségünkre lehetnek a kultúrák és nyelvek megismertetésében. Iskolánkban meg kell valósítanunk a nemzetköziséget erősítő programokat, szabadidős tevékenységeket.